1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne
Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Strona Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila (https://fanfil.amu.edu.pl/).

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowej zakładki lub okna
 • niektóre treści nie są łatwo dostępne dla czytników ekranowych
 • błędy w formularzu nie zawsze są precyzyjnie opisane
 • nie­które z publi­ko­wa­nych zdjęć nie posia­dają opisu alternatywnego

Infor­ma­cja dla użyt­kow­ni­ków niepełnosprawnych

 • Mate­riały osa­dzone na stro­nie są czy­telne także dla osób sła­biej widzących.
 • Strona obsłu­guje stan­dar­dowe skróty kla­wia­tu­rowe prze­glą­darki internetowej.
 • Użyt­kow­nik ma kon­trolę nad swoją prze­glą­darką (linki w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści otwie­rają się w tym samym oknie).
 • Struk­tura ser­wisu jest czy­telna i jasna.
 • Osoby zamiesz­cza­jące tek­sty na stro­nie dokła­dają sta­rań, aby były one zro­zu­miałe oraz for­ma­to­wane w spo­sób zgodny z zasa­dami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Marketingu UAM (email: dostepnosc@amu.edu.pl).
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Maius

Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Opis: Na tyłach obiektu (od strony Urzędu Wojewódzkiego) znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (jedno na parkingu wewnętrznym UAM, dwa równoległe na ul. Honoriusza Kowalczyka; pierwsze miejsce znajduje się ok. 2 m od wejścia tylnego, drugie miejsce znajduje się ok. 20m od wejścia tylnego).

Wejście główne do budynku (od strony ul. Fredry):

 • posiada dzwonek przy drzwiach głównych, drzwi są otwierane z portierni;
 • posiada windę schodową wewnątrz budynku (schody dzielą wejście na poziomie zerowym od holu głównego)

Wejście do budynku od strony ul. Honoriusza Kowalczyka:

 • drzwi automatycznie otwierane,
 • pochylnia,
 • z wejścia do budynku głównego można dostać się windą schodową

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana w gmachu biblioteki,
 • znajduje się winda z przystosowaniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu w dużych salach wykładowych oraz tabliczki na drzwiach pomieszczeń z pismem Braille’a i informacjami w kodach QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Pozostałe budynki UAM

Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu można znaleźć w deklaracji dostępności głównego serwisu UAM.